1. Algemeen
  Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast.
  Dit gebeurt in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het
  verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen
  inbreuk door derden.
  Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht
  om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
  Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen,
  fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
  Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het
  uitvoeren van hun taken.
  Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar
  stellen aan ziekenhuizen en apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en
  beheer van onze informatievoorziening. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn
  duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze
  maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden
  wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Uw rechten
  U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht
  om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet
  mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op
  de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze
  Functionaris Gegevensbescherming.
 3. Klachten
  Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan
  contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris
  Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
  Persoonsgegevens.
 4. Privacyregelement
  Een uitgebreide toelichting op deze privacyverklaring vindt u in het privacyregelement.